Spracovanie platní

Spracovanie platníPrednosťou tepelného tvarovania z platní,

je to, že sa zlacňuje forma, nakoľko pri malej sérii možno použiť drevenú formu, ktorá je finančne menej náročná ako kovová a počas vývoja výlisku sa dá ešte upravovať. Ďalšou výhodou pri tvarovaní je jednoduchosť technológie formovania a široká sériovosť. Na zachovanie optických vlastností tepelne tvarovaných platní sa forma zhotovuje z ocele, hliníka alebo zo skla.


Zásady pri technológii tepelného tvarovania platní.

Odporúčaný sklon steny na pozitívnej forme je 2° až 3°

Konštrukčné riešenie pri tvarovaní vychádza z určitých zákonitostí vákuového tvarovania.
Pomer QS nemá byť väčší ako 3 : 1

Odporúčaný sklon steny na pozitívnej forme je 2° až 3°. Pre stenu negatívnej formy sa odporúča sklon minimálne 0,5° až 1°, na použitie platne so zrnitým povrchom je lepšie počítať 2° až 3°. Vo všetkých prípadoch pri pozitívnom alebo negatívnom formovaní, by mali všetky geometrické zmeny zodpovedať obecným rádiusom, ako to vidieť na obrázku.
T     počiatočná hrúbka platne
Tmin     minimálna hrúbka pri tvarovaní
Rp > 2T     rádius na pozitívnej forme
Rn > 2Tmin     rádius na negatívnej forme
RS > 10Tmin     rádius v blízkosti miesta najväčšieho zaťaženia

QS = S = L.W + 2.L.H + 2.W.H
QT = t
s l.w
T
Zásady pri technológii tepelného tvarovania platní.


Predsušenie materiálu

Nakoľko polykarbonátové platne sú hygroskopické, treba ich pred tepelným tvarovaním predsušiť. Týmto procesom zabránime nežiadúcemu znehodnoteniu mechanických a optických vlastností, t.j. vytváraniu bublín, narušeniu povrchu a iným kazom materiálu. Na sušenie sa odporúča sušička sendvičového typu s cirkuláciou horúceho vzduchu, ktorý by sa mal za hodinu 6x vymeniť. Čas predsušenia závisí od hrúbky a typu materiálu, pričom odporúčané hodnoty sú uvedené v tabuľke. Pri voľnom tvarovaní možno predsušenie materiálu vypustiť, ak sa dodrží predpísaná maximálna teplota 155°C.

hrúbka platne
mm
orientačná doba sušenia v hodinách
0,75 0,5
1 1
1,5 1,5
2 3
3 4
4 10
5 16
6 24
8 36
9,5 40
12 48


Vákuové tvarovanie

je účinnejšie ako voľné tvarovanie, pretože v záverečnej fáze sa použije vákuum. Platňa sa najprv zovrie pozdĺž celého okraja vo svorkovom ráme. Zdroj tepla ohrieva platňu, až kým sa táto nestane plastickou. Potom sa zdroj tepla odstráni, platňa sa nafúkne a forma sa k nej priblíži. Priestor medzi platňou a formou je vakuovaný, čím sa platňa tesne formuje podľa tvaru formy. Platňa sa ochladí a forma sa odtiahne od výrobku a tento sa vyberie zo svorkového rámu. Podľa potreby sa výrobok opracuje.


Tlakové tvarovanie

je v podstate rovnaké ako vákuové tvarovanie, len s tým rozdielom, že počas konečnej fázy formovania sa namiesto vákua použije stlačený vzduch na stranu formy za účelom pritlačenia a tvarovania platne na formu. Pridaním kombinácie odsávania zo spodnej strany získame výrobok s ostrými črtami a pozitívne presnou geometriou.

Tlakové tvarovanie


Dvojplatňové tvarovanie

je podobné ako vákuové tvarovanie, až na to, že pri tomto procese sú v rovnakom čase v jednom zariadení spracovávané dve platne. Regulácia teploty ohrevu polykarbonátu je veľmi dôležitá a má byť individuálna pre každú platňu. Aby sa platne, ktoré vplyvom ohrievania previsnú, nedotýkali, treba nainštalovať fotobunku. Po dosiahnutí potrebnej teploty sú platne za pomoci vákua pôsobiaceho vo forme na vonkajšej strane platní a tlakového vzduchu privádzaného do priestoru medzi platne formované podľa tvaru dutiny formy. Spojenie dvoch vyformovaných častí platní sa dosahuje kombináciou tavenia materiálov a pôsobenia tlaku formy, takže dodatočné lepenie už nie je potrebné. Táto metóda môže byť použitá na výrobu častí pozostávajúcich z dvoch farebne a tvarovo rozličných materiálov.

Dvojplatňové tvarovanie


Voľné tvarovanie do oblúku za tepla

je vhodné, ak potrebujeme získať trvalý jednoduchý oblúkový tvar výrobku. Technológia spočíva v umiestnení platne /bez ochrannej fólie/ a formy v ohrevnej rúre s horúcim cirkulujúcim vzduchom. Po zvýšení teploty na 140 až 155°C sa platňa ohýba a tvaruje podľa formy vlastnou hmotnosťou, alebo prídavným zaťažením. Po vytvarovaní sa forma s platňou vyberie z pece a nechá vychladnúť. Pri tvarovaní vlastnou hmotnosťou je vhodné použiť väčšie platne s prídavkom na orezanie po vytvarovaní.


Tvarovanie do oblúku za studena

vyžaduje polohovanie platne na oblúkovom ráme pod zaťažením. Za predpokladu, že je dodržaná podmienka Rohybu > Rmin, typické vlastnosti platne sa podstatne nemenia. Úroveň napätia je úmerná hrúbke platne a jej polomeru ohybu Rohybu. Minimálny polomer ohybu Rmin je závislý od typu a hrúbky platne. V prípade , že takto spracovaný materiál bude vystavený náročnému chemickému prostrediu, je dôležité vopred odskúšať, či ho možno použiť pred inštaláciou.

Typ platne Rmin (mm)
všetky povrchovo neupravené platne 150 x hrúbka
Lexan Exell D (ST) 175 x hrúbka
Lexan Margard FMR5E 300 x hrúbka
Lexan Margard MR5E iba rovné!


Ohýbanie do uhla za tepla

je proces využívajúci ohrev platne v mieste ohybu horúcim odporovým drôtom. Ohrev môže byť uskutočnený z jednej alebo z oboch strán platní. V prípade jednostranného ohrevu musí byť platňa niekoľkokrát otáčaná, aby sa dosiahol jej optimálny ohrev, ktorý má byť v rozmedzí 155 až 165°C. Po dosiahnutí tejto teploty sa platňa zohne do požadovaného uhla. Na dosiahnutie vysokej presnosti ohybu i v záujme vyššej produktivity práce sa odporúča využiť zariadenie s obojstranným ohrevom. Pretože proces si vyžaduje lokálny ohrev, vlastnosti rozpínavosti platne nie sú celkom predvídateľné. Pre platne dĺžky do jedného metra je ohýbanie zvyčajne rovnomerné. Pre platne väčšej dĺžky je línia ohybu často prehnutá. Jednoduché upínacie prípravky môžu byť konštruované tak, aby umožnili vychladenie výlisku v polohe, ktorá redukuje stupeň prehnutia.

Ohýbanie do uhla za tepla


Ohýbanie do uhla za studena

je možnou, avšak menej používanou technológiou pri spracovávaní PC platní vzhľadom na určité obmedzenia vyplývajúce z vnútorného pnutia v mieste ohybu. Pri tomto procese sa odporúča používať nástroje s ostrými hranami, nechať dostatočný čas (1 až 2dni) na relaxáciu platne po zohnutí, nemeniť uhol ohybu počas inštalácie. Ohýbanie má byť urobené rýchlo, platne s textúrovaným povrchom ohýbať iba tak, že sú stlačané na textúrovanej strane platne. Niekedy je potrebné čiastočné presadenie ohybu, aby sa zohľadnil vplyv relaxácie materiálu a zabezpečil požadovaný tvar. Farebné platne môžu vykazovať odlišné odtiene farby pozdĺž ohybu a pri platniach s povrchovou úpravou môže dochádzať k zničeniu tohto povrchu v mieste ohybu. Uhol ohybu platne v hrúbke do 6 mm by mal byť max. 90° a pri platniach s hrúbkou 8 až 12 mm iba do 45°.

Ohýbanie do uhla za studena

Slovenská republika

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
www.tercoplast.sk

Lexan-polykarbonátové platne
e-mail: lexan@terco.sk
Mobil: +421 903 906 385
Mobil: +421 905 204 821
Telefón: +421 2 444 543 61
Fax: +421 2 444 543 85
Lexan-polykarbonátové platne

E-SHOP
predaj LexanTM
a príslušenstvo
www.lexan.sk


Lexan-polykarbonátové platne

Česká republika

TERCOPLAST s.r.o.
č.p. 147
763 15 Hrobice 
Česká republika
www.tercoplast.cz