Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti


TERCOPLAST, s.r.o.
so sídlom Zátišie 1, 831 03 Bratislava
zastúpené Marekom Adamcom – konateľom spoločnosti

IČO 35 749 296,
OR Mestský súd Bratislava III. , oddiel: Sro, vložka č.: 119432/B 

1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami – obchodnej spoločnosti TERCOPLAST, s.r.o. IČO 35 749 296 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúci, ktorým je právnická osoba alebo osoba samostatne zárobkovo činná (ďalej len „kupujúci“), pri predaji plastových platní Lexan™ a ostatného sortimentu predávajúceho (ďalej len „tovar“).

Ustanovenia obchodných a dodacích podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy a zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú súhlas s týmito podmienkami. Ustanovenia odlišné od obchodných a dodacích podmienok je možné písomne dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.


2. Objednávka tovaru

Objednávku je možné poslať poštou, e-mailom alebo osobne. Na objednávke kupujúceho musia byť uvedené všetky identifikačné údaje, najmä IČO a DIČ kupujúceho a osoba kompetentná k objednaniu tovaru. Za prípadné chyby kupujúceho pri objednávaní materiálu predávajúci nepreberá zodpovednosť.

Na základe objednávky obdrží kupujúci písomné potvrdenie objednávky, kde budú stanovené cenové, dodacie a platobné podmienky. Prípadné námietky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne a bezodkladne, najneskôr do druhého dňa od potvrdenia objednávky, inak sa má za to, že potvrdenie objednávky je kupujúcim akceptované. Kupujúci súhlasí so zasielaním potvrdenia objednávok a kúpnych zmlúv v elektronickej podobe.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Záručnými podmienkami platní Lexan™, s montážnym návodom, skladovaním, manipuláciou, údržbou a chemickou odolnosťou platní Lexan™, ktoré sú k stiahnutiu na www.tercoplast.sk


3. Dodanie materiálu

Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný materiál je v súlade s platnými nariadeniami a normami SR a že spĺňa vlastnosti deklarované v technických listoch - k stiahnutiu na www.tercoplast.sk.

Tovar je dodaný v okamihu prevzatia tovaru v sklade predávajúceho kupujúcim, alebo ním zvoleným prepravcom. Tovar dodávaný pravidelným rozvozom predávajúceho je dodaný v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar je vždy dodávaný s dodacím listom, ktorý obsahuje typ tovaru, rozmery a množstvo. Kupujúci je povinný si správnosť dodávky skontrolovať.

Kupujúci alebo jeho zástupca, či zvolený prepravca svojím podpisom dodacieho listu prehlasuje, že tovar prevzal bez chýb a mechanického poškodenia. V prípade nezrovnalostí alebo akýchkoľvek chýb je kupujúci povinný tieto skutočnosti nahlásiť ihneď pri prevzatí tovaru a zapísať ich do dodacieho listu.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené zlou prepravou, alebo nešetrnou manipuláciou na strane kupujúceho a na neskoršiu reklamáciu tohto druhu nebude braný ohľad.

Dodávky platní Lexan™ v neštandardných rozmeroch – rezanie platní na požadované rozmery s toleranciou +/- 3 mm


4. Platobné podmienky, ceny

Ceny sú stanovené platným cenníkom predávajúceho, v EUR bez DPH 20 % a nezahŕňajú cenu za dopravné, balné a ďalšie služby (rezanie, fúkanie dutiniek, olepenie tesniacou páskou, ďalšie spracovanie a pod.) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia.

Kupujúci je povinný uhradiť za dodaný tovar kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený požadovať zaplatenie kúpnej ceny v hotovosti (pri dodávkach materiálu za menej než 200 Eur vrátane DPH) a bezhotovostným prevodom buď formou zálohovej platby vopred alebo platbou na faktúru so splatnosťou 14 dní, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pri rezaní platní Lexan™ a príslušenstva na požadované rozmery je kupujúci vždy povinný uhradiť predávajúcemu zálohovú platbu vopred v minimálnej výške 50% kúpnej ceny vrátane DPH.

Predávajúci vystaví faktúru v deň prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade omeškania s úhradou faktúry je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Dodaný materiál zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia jeho kúpnej ceny kupujúcim.

5. Reklamácie a chyby

Reklamácia chýb ako je zámena tovaru, množstva a rozmerov tovaru, prípadne iné odlišnosti nezodpovedajúce objednávke kupujúceho je povinný kupujúci urobiť bezodkladne, najneskôr do 2 dní po prevzatí tovaru vždy písomnou formou. Ak nebude reklamácia podaná včas a riadne, právo kupujúceho na reklamáciu z chýb tovaru zaniká.

Reklamáciu výrobných chýb platní Lexan™ je kupujúci povinný vykonať u predávajúceho písomne, s technickým popisom chyby a fotodokumentáciou a následne doložiť vzorky reklamovanej platne o veľkosti 3 x A4. Bez doloženia vzoriek reklamovaného materiálu nie je možné reklamačné konanie zahájiť.

6. Zodpovednosť za škody

Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia materiálu kupujúcim, alebo jeho zástupcom, či zvoleným prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za priame či nepriame škody alebo ušlý zisk vzniknutý nesprávnym použitím materiálu alebo použitím chybného tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté kupujúcemu na základe uzavretých kúpnych zmlúv s inými osobami, najmä za škody následné alebo nepriame.

Bratislava, dňa 01.01.2019

Kontakt

Zátišie 1, 831 03 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 444 543 61
+421 903 906 385
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.